Добре дошли, можете да влезете или да създадете нов акаунт

Свържете се с нас: 0899722980

 • 0 0.00 лв.
  Добавени продукти
   Вашата количка е празна
  • Общо: 0.00 лв.
  • Намаление: 0.00
  • Сума за плащане: 0.00 лв.

Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.biofetish.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) www.biofetish.com е уебсайт за електронна търговия, за продажба и доставка на козметика от името на "Солар Електрис" ООД с ЕИК 201438128.
(2) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Солар Електрис" ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на електронния магазин www.biofetish.com, наричан по-долу „BIOFETISH”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "Солар Електрис" ООД 
2. Данни за кореспонденция: 
    гр. Плевен, ул. "Катя Попова" № 2 
    имейл: office@biofetish.com/sales@biofetish.com 
    телефон: +359 89 972 2980+359 89 972 2980

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15
тел: 02/91-53-51802/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg 

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 2402 / 980 25 24
факс 02 / 988 42 18
гореща линия 0700 111 220700 111 22
Уеб сайт: http://www.kzp.bg/ 

Комисия за защита на конкуренцията
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: 02 935 61 9002 935 61 90, 02 935 61 36
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: http://www.cpc.bg/ 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „BIOFETISH”

Чл.3. (1) „Biofetish” e електронен магазин, поддържан и актуализиран от "Солар Електрис" ООД, достъпен на адрес в Интернет www.biofetish.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от BIOFETISH стоки и тяхната доставка, както и договори за предоставяне на услуги, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на BIOFETISH и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат услугите, стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с BIOFETISH, съгласно поддържаните от BIOFETISH електронни средства за разплащане, изрично упоменати на интерфейса на страницата;
4. Да получават информация за нови услуги и стоки, предлагани от BIOFETISH;
5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с BIOFETISH чрез интерфейса на страницата на BIOFETISH, достъпна в Интернет;
6. Да имат възможност да задават допълнителни въпроси относно всяка предоставена информация на интерфейса на страницата, както и да получават своевременен отговор на запитванията си чрез страницата или по индивидуално посочена електронна поща.

(2) Публикуването на интерфейса на страницата има смисъл на публична покана за сключването на търговски сделки за покупка/и на артикули от BIOFETISH.

(3) BIOFETISH чрез страницата си в Интернет има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана или се обявява по начин подхождащ на естетическото оформление на страницата.

Чл.4. BIOFETISH предоставя предлаганите от него артикули по предвидения за това начин и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от BIOFETISH, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.biofetish.com. Всеки договор се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика. Ползвателите могат да сключат договор с доставчика, както след регистрацията си като потребители, така и директно чрез заявяване на стоки, по предвидения за това начин, без регистрация.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя определените от него чрез интерфейса стоки. Относно сключените договори за покупко – продажба на стоки, Доставчикът се задължава и прехвърля собствеността на заявените стоки на Ползвателите от момента на сключване на договора. Всеки договор се счита сключен с приемане на предложението на Ползвателя от страна на Доставчика.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информацията, изискана от Доставчика не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с него.

(4) Освен ако не е предвидено друго при отправянето на поканата от страна на Доставчика, стоките се доставят за сметка на Ползвателя. Доставчикът си запазва правото в случай на изрично упоменаване на съответното място на страницата на BIOFETISH доставката на конкретно посочени стоки да е за сметка на Ползвателите, като в този случай е длъжен да посочи и цената на доставката.

(5) Доставчикът не носи отговорност за грешно въведена информация от страна на Ползвателите при сключването на договорите, в това число и при неправилно въведен адрес за доставка, лични данни и други. В случай на грешно посочен адрес за доставка Доставчикът не носи отговорност за вредите, които настъпват или са могли да настъпят за Ползвателя.

(6) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на BIOFETISH и съгласно настоящите общи условия.

Чл.6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им и цялата кореспонденция във връзка със сключването и изпълнението на договорите ще бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления извършени от Ползвателите, на страницата на BIOFETISH, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако:

- Ползвателят е въвел съответното име, електронна поща и парола за достъп, ако е регистриран Ползвател или

- са попълнени всички необходими данни за получаване на съответните заявени стоки/услуги, ако не е регистриран Ползвател.

(3) В нито един случай Доставчикът не е задължен да прави опити да проверява предоставената му от Ползвателя информация относно данни, адрес за доставка, банкови сметки и подобни във връзка с осъществяване на предмета на настоящите общи условия и в нито един случай не носи отговорност за вредите от грешно попълнени данни.
 

IV. НАЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „BIOFETISH

Чл.7. (1) За да използва BIOFETISH за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да се регистрира като потребител на уебсайта. За тази цел Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин се регистрира онлайн. Всеки регистриран потребител на BIOFETISH освен възможност да пазарува от онлайн магазина на уебсайта, може да получава своевременна информация за най-новите продукти, информация за отстъпки, клубни карти и всякакви преференции, определяни периодично и предоставяни от Доставчика.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и придобива качеството на регистриран потребител.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на съобщение в електронна форма на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се профил /акаунт / на Ползвателя, като от този момент за Доставчикът възникват задълженията да предоставя на регистрирания потребител информацията по ал.1.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) Във всички случаи Доставчикът не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, настъпили за Ползвателя от неспазване на задълженията му по предходните алинеи.

Чл.8. (1) Освен чрез регистрация, Доставчикът предоставя възможност Ползвателите да използва онлайн магазина BIOFETISH за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и чрез въвеждане на име, електронна поща и адрес за доставка.

(2) Попълване на информацията, посочена в предходната алинея и поръчването на съответните артикули чрез натискането на бутоните "Да, приемам" и "Заявявам/ Поръчвам", е равнозначно на изявление за сключване на договор, като по този начин Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Доставчикът потвърждава получаването на изявлението на Ползвателя за сключване на договор, чрез изпращане на съобщение в електронна форма на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се електронно досие на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(5) Във всички случаи Доставчикът не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, настъпили за Ползвателя от неспазване на задълженията му по предходните алинеи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл.9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в BIOFETISH, по предвидените в раздел IV от настоящите Oбщи условия начини.

Чл.10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоки с Доставчика по следната процедура:

(1) ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ:

1. Извършване на регистрация в „BIOFETISH”.

2. Влизане в системата на BIOFETISH за извършване на поръчки чрез идентифициране с име и парола.

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък на продуктите за покупка.

4. Избор на продуктите от списъка на продуктите за покупка, за които да бъдат сключени договори за покупко-продажба.

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

6. Избор на начин за плащане на цената.

7. Потвърждение от страна на Доставчика на електронната поща на Ползвателя, че заявката е регистрирана, в което е указан и срока и начина за извършване на плащането.

(2) ЧРЕЗ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ, БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ:

1. Влизане в системата на BIOFETISH за извършване на поръчки и посочване на данните, предвидени в чл.8, ал.1.

2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на BIOFETISH и добавянето им към списъкa на продуктите за покупка.

3. Избор на продуктите от списъка на продуктите за покупка, за които да бъдат сключени договори за покупко-продажба.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

5. Избор на способ за плащане на цената.

6. Потвърждение от страна на Доставчика на електронната поща на Ползвателя за регистрирана заявка, в което са указани срока и начина за извършване на плащането на цената.

(3) Във всички случаи, освен ако избрания способ за плащане е чрез наложен платеж, Ползвателят е длъжен да заплати цената на стоките авансово в предвидения в чл.10, ал.1, т.7 или съответно чл.10, ал.2, т.6 срок. При плащане чрез наложен платеж цената се плаща при доставка в брой.

(4) В случай, че в срока предвиден за авансово плащане такова не е извършено от Ползвателя, договорът му с Доставчика се счита за прекратен от следващия ден, като в този случай за последния не възникват никакви задължения. Доставчикът може да изпрати съобщение в електронна форма на Потребителя, че договорът е прекратен.

(5) В случай, че при избран способ за плащане чрез наложен платеж, Ползвателят не заплати съответната цена, договорът се счита прекратен незабавно и последният дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на неплащането.

(6) Ако в срок до 3 дни от получаване на заявката на Ползвателя Доставчикът не я потвърди по предвидения в чл.10, ал.1, т.7 или съответно чл.10, ал.2, т.6 начин, се счита че същата не е приета от последния и няма сключен договор.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. (1) Ползвателите заявяват получаването на предлаганите продукти и заплащат дължимото възнаграждение, а Доставчикът се задължава да прехвърли собствеността и да достави стоките в съответствие със заявените и дължими количества, качества и срокове.

(2) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за предоставяне на продуктите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със продукти за покупка.

(3) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(4) Правата на Ползвателите във връзка с предоставените продукти се упражняват отделно за всеки сключен договор. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. Упражняването на правата във връзка с предоставена услуги не засяга и няма действие по отношение на договорите за представяне на други услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от определен продукт не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени или предоставяни на потребителя.

Чл.12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба на стоки, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и продукта, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.13. Ползвателят заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба на стоки наведнъж при заявяването им чрез предлаганите от Доставчика начини обявени на интерфейса на страницата на BIOFETISH.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в BIOFETISH, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.15. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на BIOFETISH.

(2) Цената на стоките е с включени всички данъци и такси и се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на BIOFETISH.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, когато за тях е изрично посочено, че не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора със съобщението по чл.10, ал.1, т.7 или по ал.10, ал.2, т.6.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством страницата на Доставчика BIOFETISH.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика BIOFETISH преди сключването на договора за покупко-продажба на стоки.

Чл. 16. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) При получаване на пратката Ползвателят трябва да провери съдържанието на пратката за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните Доставчикът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Ползвателя.

(4) В случай на липсващи стоки, констатирани от Ползвателя при получаване на поръчката в присъствие на куриера, Доставчикът може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Ползвателят откаже замяна на продуктите Доставчикът  възстановява съответната сума.

(5) При констатация на дефектен продукт Доставчикът се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчикa.

(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0899/722 980 или e-mail: office@biofetish.com, sales@biofetish.com

(10) Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на козметични продукти.

(11) Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява Ползвателя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Ползвателя електронен адрес или на посочения телефонен номер.

Чл.18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез страницата на BIOFETISH”или по предвидения в настоящите общи условия начин.

(2) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 10 /десет/ работни дни, считано от датата, следваща изпращането на потвърждението за приемане на поръчката от Доставчика до Потребителя чрез сайта на BIOFETISH.
 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок, а Ползвателят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване.

(2) При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл.20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.22. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронната поща, която е била посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или заявката.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни на Ползвателя в крайното съобщително устройство, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят/Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя /Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, както и информация за предстоящи събития, организирани събития за представяне на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя/Потребителя или е предоставил електронната си поща при закупуване на продукт от/в електронния магазин на Доставчика.

(5) Ползвателят/Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни на Ползвателя/Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията или ползването на сайта, обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите потребителско име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://biofetish.com/index.php/profil?view=reset

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика едностранно, за което последният е длъжен да уведоми по подходящ начин всички Ползватели на BIOFETISH.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика или

В) с изричното им приемане от Ползвателя чрез вписване в профила му в сайта на Доставчика.

Чл.25. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията или при заявка на предлагани от Доставчика продукти. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.biofetish.com/uslovia-za-polzvane.html, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27. Договорът на Ползвателя с Доставчика, освен в предвидените в настоящите общи условия случаи, се прекратява:

1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.

2. Всеки сключен договор с Ползвателя се прекратява при изпълнение на задължението на Доставчика за доставяне на стоката при приемането и от на Ползвателя и/или при предоставена услуга в уговорения срок, както и на трето лице от името на Ползвателя.

3. По взаимно съгласие на страните в писмен вид.

4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на BIOFETISH. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба или за предоставяни услуги остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл.28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва BIOFETISH в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл.30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на BIOFETISH и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което BIOFETISH не е достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в BIOFETISH, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите.

(5) Доставчикът не носи отговорност за влиянието на продуктите предлагани от Доставчикът при условие, че същите са доставени в срок и състояние годно за употреба.

Чл.32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.33. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл.34. В случай на противоречие между тези Oбщи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.10.2015 г.